*/?> */?>
*/?>

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG

przez Warsztat PomPa Sp. z o.o.

Spis treści

 1. Definicje. 1
 2. Postanowienia ogólne. 2

III.         Klient. 2

 1. Usługi 3
 2. Zawarcie Umowy. 3
 3. Płatności 4

VII.        Reklamacje z tytułu rękojmi 5

VIII.      Gwarancja jakości 5

 1. Poufność i dane osobowe. 5
 2. Odpowiedzialność i obowiązki stron. 6
 3. Postanowienia odnoszące się do obrotu profesjonalnego. 6

XII.        Zmiany  OWU.. 6

XIII.       Postanowienia końcowe. 7

 

Niniejsze Ogólne Warunki Umowy świadczenia Usług przez Warsztat PomPa Sp. z o.o. określają Usługi oraz zasady świadczenia tych Usług przez Usługodawcę na rzecz Klientów.

Ogólne Warunki Umowy o świadczenie Usług stanowią ogólne warunki umów, o których mowa w art. 384 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.; dalej jako: „KC”) oraz zostały opracowane w wypełnieniu obowiązków wskazanych w art. 8 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm., dalej jako „uPrK”).

    I.        Definicje

 

Spółka

(także Usługodawca)

podmiot świadczący Usługi – spółka Warsztat PomPa Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-424), Aleja Prymasa Tysiąclecia 60/62, numer KRS: 0000434375
 
Formularz zleceniaPapierowy formularz dostępny w siedzibie Usługodawcy służący złożeniu Zlecenia na świadczenie Usług przez Usługodawcę na rzecz Klienta
KonsumentKlient będący osobą fizyczną, który dokonuje z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

Klient

(także Usługobiorca)

Podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę z Usługodawcą
OWUniniejszy dokument, Ogólne Warunki Umowy o świadczenie Usług przez Warsztat PomPa Sp. z o. o.
UmowaUmowa o świadczenie Usług zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Formularza zlecenia

Usługi

 

Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej polegające w szczególności na konserwacji i naprawach pojazdów samochodowych oraz wszelkie usługi powiązane z przedmiotem działalności Usługodawcy
Zlecenieoświadczenie woli Klienta, którego złożenie prowadzi do zawarcia Umowy o świadczenie Usług

  II.        Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsze OWU dotyczą korzystania z Usług świadczonych przez spółkę Warsztat PomPa Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Prymasa Tysiąclecia 60/62, 01-424 Warszawa, numer KRS: 0000434375.
 2. Usługodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy Usługi będące wszelkimi usługami powiązanymi z konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych.
 3. W sprawach nieuregulowanych w OWU zastosowanie znajdą przepisy: KC, uPrK oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Niniejsze OWU stanowią załącznik do Formularza zlecenia oraz są jego integralną częścią.

III.        Klient

 

 1. Klientem może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania oraz osoba prawna.
 2. Osobom fizycznym, które ukończyły 13. rok życia, zaś nie ukończyły 18 lat, może przysługiwać status Użytkownika w zakresie, w jakim mogą one nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Dla celów uzyskania statusu Klienta niezbędne jest złożenie Zlecenia poprzez wypełnienie Formularza zlecenia dostępnego w formie papierowej w siedzibie Spółki przy użyciu następujących danych: opis pojazdu, dane Klienta, Zlecenie Klienta, stan pojazdu.
 4. Złożenie Zlecenia przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną, może być dokonane przez osobę, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu czynności związanych z korzystaniem ze świadczonych Usług przez Usługodawcę na rzecz Klienta oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Klienta. W tym celu osoba ta powinna wypełnić Formularz zlecenia przez podanie nazwy, pod którą podmiot ten zamierza występować, a także podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, pełną nazwę (firmę) podmiotu rejestrowanego oraz jego siedzibę.
 5. W celu złożenia Zlecenia przez Klienta dostępny jest jeden, następujący wariant:
  1. Klient wypełnia Formularz zlecenia oraz akceptuje OWU i niezbędne klauzule zgody stanowiące załącznik do Formularza zlecenia;
  2. z chwilą podpisania Formularza zlecenia przez Klienta i Usługodawcę dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą, na mocy której Usługodawca świadczy Usługi na warunkach określonych w OWU;
  3. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. do zakończenia świadczenia Usługi w ramach konkretnego Zlecenia.
 6. Jeżeli w procesie złożenia Zlecenia Klient podał swoje dane, które uległy zmianie, jest on zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o ich zmianach na wskazany adres e-mail: [biuro@warsztatpompa.pl], drogą telefoniczną lub w siedzibie Usługodawcy.

IV.        Usługi

 1. Usługodawca w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej świadczy Usługi polegające w szczególności na konserwacji i naprawie pojazdów samochodowych oraz wszelkie usługi powiązane z przedmiotem działalności Usługodawcy.
 2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w OWU.
 3. Świadczenie Usług określonych w niniejszym OWU przez Usługodawcę jest odpłatne, zaś jedynie poglądowy cennik Usług dostępny jest na stronie internetowej warsztatpompa.pl.
 4. Każdorazowo należność za wykonanie Zlecenia wskazana jest w fakturze wystawionej przez Usługodawcę.

  V.        Zawarcie Umowy

 

 1. Klient podpisując Zlecenie, przyjmuje ofertę świadczenia Usług na warunkach podanych w ich opisie oraz w OWU.
 2. Cena Usług widoczna na fakturze podana jest w walucie polskiego złotego (PLN) i obejmuje podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. W przypadku powstania w trakcie wykonywania Zlecenia dodatkowych kosztów, uzgodnienia co do ich realizacji odbywać się będą drogą telefoniczną, email lub za pośrednictwem wiadomości tekstowych SMS. Wówczas ustalona wcześniej kwota nie obowiązuje.
 3. Usługodawca świadczy Usługi od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach pracy serwisu, tj. od 8:00 do 17:00. Zlecenia realizowane są według kolejności wpływu oraz zgodnie z terminem wskazanym w Zleceniu.
 4. Po złożeniu Zlecenia Usługodawca zachowuje oryginał Zlecenia, zaś Klient otrzymuje kopię uzupełnionego przez siebie Formularza zlecenia.
 5. Każda Umowa będzie potwierdzana fakturą, która zostanie również przekazana Klientowi lub paragonem fiskalnym.

VI.        Płatności

 1. Po zakończeniu świadczenia Usługi w ramach konkretnego Zlecenia Usługodawca wystawia fakturę odnoszącą się do Zlecenia, wskazując termin jej płatności oraz odbioru przedmiotu Zlecenia.
 2. Do kwoty wskazanej na fakturze doliczony zostanie podatek VAT, w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.
 3. Klient zobowiązany jest do uregulowania należności poprzez płatność gotówką w siedzibie Spółki, z wyłączeniem sytuacji gdy doszło do innych ustaleń i zostało to odnotowane na dokumencie Zlecenia.
 4. W przypadku niezachowania przez Klienta terminu zapłaty Usługodawca jest uprawniony do wysyłania Klientowi wezwania do zapłaty.
 5. Nieodebranie przedmiotu Zlecenia w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia wystawienia faktury wiąże się z naliczaniem dodatkowych opłat przez Usługodawcę w postaci opłaty za przechowanie przedmiotu Zlecenia w wysokości 50 zł (słownie: pęćdziesięciu złotych) netto za każdy rozpoczęty dzień przechowania po upływie terminu. Opłaty, o których mowa w niniejszym pkt, będą naliczone na podstawie odrębnej faktury.
 6. Postanowienia pkt 5 powyżej nie wyłączają możliwości oddania przez Usługodawcę przedmiotu Zlecenia na przechowanie podmiotowi trzeciemu trudniącemu się takimi usługami w ramach prowadzonej przez siebie działalności. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym obowiązują opłaty za przechowanie zgodnie ze stawką tego podmiotu.

VII.        Reklamacje z tytułu rękojmi

 1. KC określa podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.
 2. Zawiadomienia o wadach dotyczących świadczenia Usług w ramach konkretnego Zlecenia oraz zgłoszenia wybranego żądania należy dokonać elektronicznie na adres: [biuro@warsztatpompa.pl] lub pisemnie na adres: Aleja Prymasa Tysiąclecia 60/62, Warszawa (01-424).
 3. Wiadomość wysyłana zgodnie z pkt 2 powinna zawierać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe zgłaszającego wadę. Podane informacje będą służyły ułatwieniu oraz przyspieszeniu rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do przedstawionych żądań niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji będzie wysłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny wskazany przez niego sposób.
 5. W przypadku złożenia reklamacji przez Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem zgodnie z żądaniem. W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Usługodawca pokrywa koszty związane z zaspokojeniem roszczeń Konsumentów w ramach rękojmi.

VIII.        Gwarancja jakości

 

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę posiadają gwarancję obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Gwarancja udzielana jest na okres 3 (słownie: trzech) miesięcy, który rozpoczyna swój bieg od dnia odbioru przedmiotu Zlecenia z serwisu Usługodawcy.
 3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest faktura lub paragon fiskalny.
 4. Gwarancja udzielona przez Usługodawcę nie obejmuje przypadków, w których Klient samodzielnie dostarcza Usługodawcy części, podzespoły, zespoły lub inne funkcjonalne elementy niezbędne do wykonania Zlecenia.

IX.        Poufność i dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych dla potrzeb świadczenia Usług jest Warsztat PomPa Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Prymasa Tysiąclecia 60/62, 01-424 Warszawa.
 2. Podanie danych osobowych wskazanych w rozdziale III jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu zlecenia świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Klienta.
 3. Administrator danych zapewnia realizację wymagań wynikających z ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
 4. Dane osobowe Klienta zbierane są w celu zawarcia i wykonania Umowy.
 5. Klientowi w każdym czasie przysługuje prawo dostępu, modyfikacji oraz usunięcia dotyczących go danych osobowych.
 1. Usługodawca zobowiązuje się ponadto do zachowania w poufności wszelkich informacji, do których Usługodawca uzyskał dostęp podczas świadczenia Usług.
 2. Usługodawca informuje, iż w celu zlecenia dodatkowych usług, podlegających dodatkowym, wcześniej nieuzgodnionym opłatom rozmowy telefoniczne będą nagrywane. W przypadku gdy Klient nie wyraża zgody na nagrywanie niezbędne jest potwierdzenie dodatkowego zlecenia drogą sms, e-mail lub w formie wypełnienia odrębnego Zlecenia Serwisowego.

  X.        Odpowiedzialność i obowiązki stron

 1. Usługodawca nie jest zobowiązany do świadczenia Usług na rzecz Klienta w czasie zajścia jednej z poniższych przyczyn aż do chwili jej odpadnięcia:
  Działanie siły wyższej, która w szczególności obejmuje:
 • wojny oraz inne działania zbrojne, inwazje, rozruchy czy akty sabotażu,
 • rebelie, przewroty wojskowe czy cywilne, rewolucje, strajki, lock-out’y, powódź, pożar, huragan, trzęsienie ziemi i inne katastrofy naturalne, zmiany legislacyjne, decyzje organów władzy publicznej, niemożności przesyłania sygnałów w sieci telekomunikacyjnej, przerw w dostawach energii elektrycznej itd.
 • Inne okoliczności lub działania osób, za których zaistnienie lub działanie odpowiedzialność ponosi Usługobiorca;
 • Działania zawinionych przez osoby trzecie, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość części, podzespołów, zespołów lub innych funkcjonalnych elementów niezbędnych do wykonania Zlecenia samodzielnie dostarczonych przez Klienta.
 2. Działania Klientów w ramach korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę w wykonaniu Zlecenia powinny się odbywać w zgodzie z OWU, obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami. Za naruszenie postanowień OWU uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do ich obejścia.

XI.        Postanowienia odnoszące się do obrotu profesjonalnego

W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

 1. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od każdej z Umów zawartych z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 2. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.
 3. W celu zabezpieczenia terminowej zapłaty należności Klienta związanej ze Zleceniem na rzecz Usługodawcy, Klient ustanawia na pozostawionym w siedzibie Usługodawcy przedmiocie Zlecenia będącym rzeczą ruchomą prawo zastawu, do którego stosuje się odpowiednie przepisy KC. Usługodawca może skorzystać z prawa zastawu, o którym mowa w niniejszym punkcie, dopiero po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w wezwaniu do dobrowolnego spełnienia świadczenia.

XII.        Zmiany  OWU

 1. Usługodawca może zmienić OWU oraz formułę świadczonych Usług. Zmiana stanie się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu poinformowania i udostępnienia zmienionych OWU.
 2. OWU obowiązują w brzmieniu, które było aktualnie obowiązujące w dniu podpisania przez Klienta Formularza zlecenia.
 3. W razie zmiany OWU Klient zostanie powiadomiony o zakresie tych zmian i możliwości wypowiedzenia Umowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonanych zmianach poprzez wiadomość e-mail na adres e-mail wskazany w Formularzu zlecenia.

 

XIII.        Postanowienia końcowe

 

 1. Klient może korzystać z następujących sposobów kontaktu z Usługodawcą:
  1. adres e-mail: [biuro@warsztatpompa.pl];
  2. numer telefonu: 22 666 25 52
 2. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. do zakończenia świadczenia Usługi w ramach konkretnego Zlecenia oraz wchodzi w życie z dniem podpisania Formularza zlecenia, którego świadczenie Usług dotyczy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w OWU uzupełniająco stosuje się postanowienia KC.
 4. Prawem właściwym dla Umów jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi przez Usługodawcę będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Sądowe rozstrzyganie sporów

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.